Veiligheid

Aantal inbraken moet naar beneden

Gouda staat nog te hoog in de misdaadcijfers. Inwoners van Gouda vinden vooral het hoge aantal inbraken een bron van grote zorg. Zij nemen zelf het initiatief om elkaar via Whatsapp-groepen te informeren of te waarschuwen en besteden extra aandacht aan het beveiligen van hun wonen. Maar, dat is waarschijnlijk niet genoeg om het aantal inbraken structureel te verlagen.

Wij willen dat het gemeentelijke eigen budget voor veiligheid ingezet gaat worden voor hele concrete en, waar nodig, onorthodoxe maatregelen om het aantal inbraken structureel te verlagen. Meer en slimmer cameratoezicht, maar ook meer politie en toezichthouders moeten inbraken en overlast verminderen. Waar de politie tekortschiet of geen capaciteit kan leveren, moeten surveillanten van (particuliere) beveiligingsbedrijven preventief werken.

Wij gaan bekijken of succesvolle initiatieven op gebied van particuliere beveiliging ook in Gouda ingezet kunnen worden. Er zijn initiatieven bekend waarbij mensen in die afhankelijk waren van een uitkering nu ingezet worden als particuliere beveiliger. Zo ontstaat een win-win situatie. Ook willen wij meer samenwerken met andere gemeenten om elkaar ideeën en ervaringen te delen.

Voor de Top-60 (veelplegers) is een harde en duidelijke aanpak nodig zonder daarbij de context van achterliggende problemen (armoede, verslaving, werkloosheid, de verhouding met ouders, de invloed van foute rolmodellen) uit het oog te verliezen. Schade willen wij verhalen op ouders, zij blijven verantwoordelijk voor hun kinderen. Het werken aan verbetering vraagt om een integrale aanpak tussen wethouders op verschillende domeinen.

Andere gemeenten werken met een Integrale Veiligheidsmonitor: deze willen wij ook in Gouda invoeren. Deze jaarlijkse enquête onderzoekt hoe bewoners de veiligheid en leefbaarheid in hun wijk ervaren. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan overlast in de buurt, respectloos gedrag, het functioneren van de politie en de kwaliteit van het gemeentelijke veiligheidsbeleid. Zo’n enquête geeft inzicht en dat is nodig om de juiste  acties te ondernemen. Naast deze enquête zorgen wij voor een meldpunt waar bewoners terechtkunnen met hun opmerkingen, vragen en zorgen.

Wat ons betreft is de tijd van praten, onderzoeken doen en plannen maken voorbij. Nu zijn concrete acties nodig. Wij denken dat de kans daarop groter is wanneer delen van het Veiligheidsdossier verantwoord overgedragen worden aan een wethouder. Deze wethouder kan integraal de regie pakken op groepen die problemen veroorzaken. Uiteraard mag dit geen conflict opleveren met de wettelijke taken en bevoegdheden die de burgemeester op het gebied van Veiligheid/Openbare orde heeft.