Ondernemen, werken en leren

Samen met ondernemers meer banen creëren

Al sinds de oprichting zetten wij ons in voor het stimuleren van werkgelegenheid voor iedereen. Gevestigde bedrijven koesteren wij als kostbaar bezit: zij zijn de motor van onze economie. Zij creëren kansen, welvaart en banen. Het is dus van het grootste belang dat onze ondernemers ruimte krijgen voor initiatieven die werkgelegenheid opleveren en dat de gemeente samen met ondernemers optrekt om dit doel realiseren.

Een mooie manier om lokale bedrijven tot verdere bloei te laten komen, is door plaatselijke bedrijven als eerste de gelegenheid te bieden mee te dingen bij aanbestedingen en inkoop van werkzaamheden. In dezelfde lijn als wij onze lokale ondernemers vragen mensen aan het werk te helpen, vinden wij dat de gemeente lokale bedrijven moet helpen met beschikbare werken. Hen moet actief gevraagd worden om mee te doen met de aanbestedingen van de gemeente.

Onze houding richting ondernemend Gouda is er een van stimulans: ‘ja, tenzij’ in plaats van ‘nee, mits’ past bij de positieve grondhouding van onze partij.  Een optimaal ondernemersklimaat creëren is essentieel voor de toekomst van Gouda. Wij zetten ons actief in om bedrijven naar Gouda halen. Zo heeft onze wethouder in dit college onder andere het gerenommeerde ICT opleidingsinstituut Supinfo benaderd en gevraagd naar Gouda te komen.

Het faciliteren van ondernemerschap vinden wij belangrijker dan regels, verboden en boetes. Zo zijn wij een tegenstander van het zonder meer heffen van belasting of boete op leegstaande panden. Wel kunnen wij ons voorstellen dat een boete of het heffen van belasting als ultiem dwangmiddel gebruikt wordt om een eigenaar te bewegen iets te gaan doen met zijn leegstaande pand. Maar, we vinden het veel belangrijker dat de gemeente in gesprek gaat met eigenaar en ondernemers om een goede invulling te zoeken.

De lokale lasten voor ondernemers willen wij verder verlagen. Openingstijden mogen wat ons betreft geheel vrijgegeven worden. En laat ondernemen vooral over aan diegenen die dat het beste kunnen: onze ondernemers.

Passende stages en onderwijs voor elke jongere

Een leven lang leren is nodig om in deze constant veranderende maatschappij mee te kunnen doen. Daarom is een goede startkwalificatie is onontbeerlijk voor de jongeren in Gouda. De meeste jongeren redden dit zonder extra ondersteuning, maar niet allemaal.

Het vinden van voldoende stageplaatsen blijkt in de praktijk niet altijd makkelijk. Wij willen onze goede verstandhouding met de ondernemers van Gouda inzetten zodat elke jongere, ongeacht zijn/haar achtergrond, een passende stageplek vindt.

Uitval door persoonlijke omstandigheden willen we voorkomen door de samenwerking tussen partijen in de zorg, scholen en ouders te ondersteunen. Aandacht voor het voorkomen van schulden en zo vroeg mogelijk signaleren en ingrijpen vraagt om nauwe samenwerking, daarna is snelle actie is essentieel. Wij willen dat alle kinderen, ongeacht hun achtergrond en thuissituatie, de kans en de mogelijkheden krijgen om zich te ontwikkelen.