Gouda leuker en schoner

Een leefbare stad

Wonen: nieuwe initiatieven voor alle woningzoekers versterken

Gouda is een aantrekkelijk alternatief voor starters, zeker nu wonen in de grotere steden als Den Haag, Rotterdam, Utrecht en de regio Amsterdam steeds duurder wordt. Gouda ligt mooi centraal in de Randstad en heeft veel te bieden op het gebied van sport, cultuur, recreatie en winkelen. Kortom, het is fijn wonen in Gouda. Maar het aanbod van woningen in het midden-huursegment (rond € 800,-) is veel te laag en starters lukt het niet of heel moeizaam om betaalbare woonruimte te vinden.

Het is tot op heden in Gouda onvoldoende gelukt om beleggers en ontwikkelaars te interesseren om dit type woningen te realiseren. Wij willen daarom goed kijken naar de aanpak van steden als Leiden en Nieuwegein waar het wel gelukt is om meer woningen in deze huurklasse aan te bieden. Wij willen deze succesvolle aanpak kopiëren naar Gouda en zullen daarbij minder moeten leunen op de woningcorporaties maar veel actiever contact moeten leggen met private investeerders. Er zijn in Gouda binnen de stadsgrenzen nog voldoende locaties waar woningen gebouwd kunnen worden. Te denken valt aan leegstaande of verouderde gebouwen of rommelige terreintjes. Nieuwbouw dient altijd vergezeld te gaan van een creatief plan om groen aan de stad toe te voegen.

De grootste woningbouwlocatie Westergouwe is nu in aanbouw en de verkoop loopt goed. Wat ons betreft gaan wij voorzichtig en afhankelijk van de vraag naar woningen verder met de bouw van de wijk. Er moet hierbij goed ingespeeld worden op de vraag vanuit de woonconsument naar verschillende typen woningen. Ook de prijs is hierbij belangrijk. Wij zijn een groot voorstander van duurzaam bouwen. Dit alles mag echter niet leiden tot een aanslag op de gemeentefinanciën. De wijk moet zichzelf zoveel mogelijk bedruipen, wij vinden niet dat inwoners van andere wijken via de gemeentefinanciën mee moeten betalen aan deze wijk.

Veiligheid: aantal inbraken moet naar beneden

Gouda staat nog te hoog in de misdaadcijfers. Inwoners van Gouda vinden vooral het hoge aantal inbraken een bron van grote zorg. Zij nemen zelf het initiatief om elkaar via Whatsapp-groepen te informeren of te waarschuwen en besteden extra aandacht aan het beveiligen van hun wonen. Maar, dat is waarschijnlijk niet genoeg om het aantal inbraken structureel te verlagen.

Wij willen dat het gemeentelijke eigen budget voor veiligheid ingezet gaat worden voor hele concrete en, waar nodig, onorthodoxe maatregelen om het aantal inbraken structureel te verlagen. Meer en slimmer cameratoezicht, maar ook meer politie en toezichthouders moeten inbraken en overlast verminderen. Waar de politie tekortschiet of geen capaciteit kan leveren, moeten surveillanten van (particuliere) beveiligingsbedrijven preventief werken.

Wij gaan bekijken of succesvolle initiatieven op gebied van particuliere beveiliging ook in Gouda ingezet kunnen worden. Er zijn initiatieven bekend waarbij mensen in die afhankelijk waren van een uitkering nu ingezet worden als particuliere beveiliger. Zo ontstaat een win-win situatie. Ook willen wij meer samenwerken met andere gemeenten om elkaar ideeën en ervaringen te delen.

Voor de Top-60 (veelplegers) is een harde en duidelijke aanpak nodig zonder daarbij de context van achterliggende problemen (armoede, verslaving, werkloosheid, de verhouding met ouders, de invloed van foute rolmodellen) uit het oog te verliezen. Schade willen wij verhalen op ouders, zij blijven verantwoordelijk voor hun kinderen. Het werken aan verbetering vraagt om een integrale aanpak tussen wethouders op verschillende domeinen.

Andere gemeenten werken met een Integrale Veiligheidsmonitor: deze willen wij ook in Gouda invoeren. Deze jaarlijkse enquête onderzoekt hoe bewoners de veiligheid en leefbaarheid in hun wijk ervaren. Daarnaast wordt ook aandacht besteed aan overlast in de buurt, respectloos gedrag, het functioneren van de politie en de kwaliteit van het gemeentelijke veiligheidsbeleid. Zo’n enquête geeft inzicht en dat is nodig om de juiste  acties te ondernemen. Naast deze enquête zorgen wij voor een meldpunt waar bewoners terechtkunnen met hun opmerkingen, vragen en zorgen.

Wat ons betreft is de tijd van praten, onderzoeken doen en plannen maken voorbij. Nu zijn concrete acties nodig. Wij denken dat de kans daarop groter is wanneer delen van het Veiligheidsdossier verantwoord overgedragen worden aan een wethouder. Deze wethouder kan integraal de regie pakken op groepen die problemen veroorzaken. Uiteraard mag dit geen conflict opleveren met de wettelijke taken en bevoegdheden die de burgemeester op het gebied van Veiligheid/Openbare orde heeft.

Afval en beheer van de openbare ruimte: we willen een schone stad

Gouda kan trots zijn op de beste warenmarkt, beste bibliotheek, beste binnenstad, maar een schone en goed onderhouden stad zijn wij zeker niet. Bewoners ergeren zich volop (top 5 ergernis) aan te volle vuil/papier/glascontainers, zwerfvuil op straat, in perken en in het water of slecht onderhouden groen en wegen.

Door het invoeren van Afval Scheiden Loont is er een ander systeem van afval ophalen ingevoerd. Zowel bewoners als de vuilnisophalers moeten hier nog erg aan wennen. Wij geloven dat Afval Scheiden op termijn financieel loont. Maar, het afval moet wel op tijd en goed opgehaald worden.  Daarom zijn wij blij dat in een nieuw contract met Cyclus de nieuwe afspraken over het ophalen van afval glashelder zijn vastgelegd. Daarbij zijn de kosten voor de gemeente aanzienlijker lager dan voorheen. Wij zullen er de komende jaren strak op toezien dat dit contract wordt nageleefd en dat de juiste balans tussen service en kosten in stand gehouden wordt. Pas dan profiteren we echt van de invoering van Afval Scheiden Loont.

Het contract met Cyclus voor het beheer van de openbare ruimte is opgezegd vanwege de slechte prijs/prestatieverhouding en de vele klachten vanuit inwoners. Hierdoor ontstaat er ruimte voor een andere aanpak. Wij willen een nieuwe partner zoeken die waar voor zijn geld levert, en wij willen bewoners, wijkteams, verenigingen en bedrijven actief betrekken bij het beheer. Een mooi voorbeeld hiervan is de Stichting Singelpark. Echter, goed beheer van de openbare ruimte geldt niet alleen voor de binnenstad waar de toeristen komen, maar voor geheel Gouda.  Wat ons betreft moet daar meer aandacht vanuit de gemeente aan besteed worden.

Om te zorgen dat iets wat schoon is, ook schoon blijft, willen wij strenger handhaven. Dat kost geld, maar dat hebben wij ervoor over om op termijn ook op het lijstje van schoonste en best onderhouden steden te komen.  De middelen hiervoor kunnen worden gevonden in de forse besparing die met de nieuwe contractering voor afvaldiensten en openbaar beheer zijn bereikt of nog bereikt zullen worden.

Verkeer en parkeren: goede bereikbaarheid en goede parkeervoorzieningen

Wij willen dat Gouda te voet, per fiets, openbaar vervoer en met de auto goed te bereiken en te doorkruisen is voor bewoners en bezoekers.

Toeristen en bezoekers aan de Goudse binnenstad moeten snel en gemakkelijk, bij voorkeur in en op de daarvoor bedoelde parkeergarages- en terreinen parkeren. En deze parkeervoorzieningen moeten goedkoop zijn. Wij pleiten voor een onderzoek naar het goedkoper maken van de grote parkeergarages en terreinen aan de randen van de binnenstad. Bij voorkeur worden de eerste twee à drie uur gratis parkeren mogelijk zoals in Zoetermeer en vele andere kernen in de regio. In de wijkwinkelcentra van Gouda is wel sprake van gratis parkeren, dat willen wij zo houden.

De laatste jaren is wel nieuwe parkeergelegenheid gekomen (Bolwerk) maar vooral aan de zuidkant van de stad is weinig tot geen gelegenheid voor parkeren voor bezoekers vanuit de Krimpenerwaard. Tijdens de zomer komen wij vooral camperplaatsen tekort. Wij willen onderzoeken of het terrein van Goudasfalt hiervoor ingezet kan worden. Direct en meer parkeren aan de zuidkant levert minder autoverkeer op en er ontstaan nieuwe looproutes door de Goudse binnenstad. Dit zou ook een oplossing kunnen zijn voor het sluitend maken van de business case Goudasfalt. Maar niet alleen in de binnenstad is parkeren een probleem. Veel wijken van Gouda staan vol met geparkeerde auto’s. De komende vier jaar ontvangen wij graag signalen hierover zodat wij ermee aan de slag kunnen.

Voor fietsen moet extra parkeergelegenheid gemaakt worden. Ook hier moet dat slim verdeeld worden. Kijk waar fietsen zich ophopen, dat is vaak ook de beste plek om voorzieningen te maken. Maar, deze extra fietsplekken mogen niet ten koste gaan van de al schaarse parkeerplekken voor auto’s. De fietsenstalling op de kop van de Kleiweg is een goede eerste aanzet.  Op het probleem echt op te lossen, zal meer moeten gebeuren en dat willen wij de komende vier jaar aanpakken. Om te zorgen voor een goed gebruik willen wij ook gekeken worden naar methoden van handhaving die de gemeenschap geen geld kosten maar zichzelf bedruipen zoals in Den Haag en Amsterdam.

Een grote ergernis voor bewoners, bedrijven en leveranciers zijn de wegwerkzaamheden die soms de gehele stad op slot zetten. Wij begrijpen dat onderhoud en infrastructurele projecten noodzakelijk zijn,  maar dan natuurlijk wel zo snel mogelijk uitgevoerd en afgestemd op elkaar. Wij willen dat hier veel strakker regie op gevoerd wordt door de gemeente en dat de informatievoorziening aan bedrijven, bewoners en bezoekers verbetert.

Gouda waterstad: innovatieve kansen oppakken

In de binnenstad staat het water in de grachten op sommige plekken slechts 10 cm onder het maaiveld. Door het veranderende klimaat vallen er steeds meer heftige buien, waardoor veel water in korte tijd afgevoerd moet worden. En dat wordt steeds moeilijker, waardoor sommige delen van de binnenstad onder water kunnen lopen. En het inklinken van onze veenbodem maakt het probleem alleen maar urgenter.

Om dit aan te pakken zijn verschillende oplossingen mogelijk, onder andere:

  • Het ontdempen van grachten om een grotere waterberging te krijgen;
  • Een hogere afvoercapaciteit door meer openingen te maken van grachten naar singels;
  • Het grootschalig onderheien of opvijzelen van hele huizenblokken;
  • Het afkoppelen van regenwater van het rioolsysteem, waardoor bij hoosbuien de kans op wateroverlast en ,,overstort” veel kleiner is;
  • Wegwerken van het achterstallig onderhoud van het rioolsysteem.

Op dit moment worden al verschillende scenario’s bekeken en oplossingen uitgewerkt. Daarbij zijn het Rijk, de Provincie, het Waterschap en vele andere partijen betrokken. Gouda wordt nu al gezien als beste voorbeeld van dit probleem. Nergens zijn de gevolgen groter dan in Gouda. Gelukkig zijn er diverse particuliere initiatieven (Die Goude, Watergilde, Havensluis etc.) die het waterprobleem in Gouda mede willen aanpakken en willen combineren met het verfraaien en verlevendigen van onze stad.

Wij steunen deze initiatieven, maar vinden het belangrijk dat deze initiatieven meer gecoördineerd gaan optreden als onderdeel van een totaal langere termijn plan voor Gouda Waterstad. Hierin moet de gemeente de regie nemen en met nog meer urgentie het probleem aanpakken. Ook moet er meer aandacht komen voor de (co)financiering ervan. Gezien de vele partijen die hierbij betrokken zijn is dit een ingewikkelde opgave, waarbij voor de financiering slechts beperkt naar de gemeente (lees: alle inwoners van Gouda) mag worden gekeken