Gemeentelijke zorg

Zorg

Sinds 2015 draagt Gouda de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO), Jeugdzorg en Participatie. Voor de uitvoering krijgt Gouda ook minder geld vanuit het Rijk.  Een grote verandering die veel inwoners raakt. Wij zijn het eens met de gedachte dat op gemeenteniveau meer maatwerk geleverd kan worden tegen lagere kosten. De afstand tussen inwoners en de gemeente is kleiner, men kan zich verdiepen in persoonlijke situaties waardoor meer maatwerk mogelijk is. Maar dat kost tijd en vereist vaak een andere manier van (samen)werken.

Inkoop van zorg: een betere kwaliteit en lagere kosten

Wij willen in alle domeinen van de zorg bij de inkoop de voorkeur geven aan zorgaanbieders die innovatief organiseren en samenwerken, en die daarmee onnodige kosten voorkomen en kwalitatief goede zorg leveren.

Jeugd: één regisseur per gezin/jongere

Zorgwekkend is de situatie in de Jeugdzorg: steeds meer gemeenten hebben te maken met tekorten. Dat moet landelijk opgelost worden. In Gouda willen wij een andere manier van werken: juist in gezinnen waar het jongeren betreft waar meerdere problemen spelen, is het van het grootste belang dat één persoon overzicht bewaart: één regisseur, één plan. Dat moet een kundig iemand zijn die het vertrouwen geniet van de jongere en die stevige keuzes kan maken. Zorgaanbieders moeten leveren wat echt nodig is, er moet geen overlap in het zorgaanbod voor een jongere zitten: dat demotiveert en is bovendien duur, waardoor andere vormen van ondersteuning onhaalbaar worden. Zorgaanbieders moeten gestimuleerd worden om samen te werken, bijvoorbeeld in de overdracht van informatie, zodat trajecten echt maatwerk worden en geen herhaling van zetten.  Wij vinden het belangrijk dat jongeren een goede toekomst hebben en wij zetten ons graag in om dit voor onze kwetsbare jeugd te bereiken.

Terugkeer naar werk: ervaring opdoen mogelijk maken

Zinvol werk en kunnen voorzien in hun eigen levensonderhoud geeft mensen waardigheid. Wij zijn voor een sociaal vangnet in Gouda wanneer dat nodig is, maar langdurig een minimale uitkering krijgen zonder uitzicht op verandering, daar wordt niemand beter van. Wij vinden het belangrijk dat iedereen naar vermogen mee doet.

Om meer mensen aan het werk te krijgen willen wij heel actief de samenwerking met de Goudse en regionale ondernemers zoeken en een banenpool opzetten. De statische kaartenbakken moeten verdwijnen, vraag en aanbod brengen wij samen in deze dynamische banenpool. Zo doen mensen relevante werkervaring op, hebben ze een inkomen, terwijl dit ondernemers de kans biedt op een veilige manier een werknemer te vinden.

De huidige job-integratietrajecten in Gouda willen wij onder de loep nemen: hoe succesvol zijn deze? Of is sprake van draaideur trajecten en worden mensen verplicht tot het doen van werk terwijl zij zelf andere ideeën voor zinvol werk hebben?

Van mensen die toch langere tijd van een uitkering moeten leven, verwachten wij een bijdrage aan Gouda die past bij hun mogelijkheden. De groep mensen die wel kan maar niet wil werken of bijdragen pakken wij hard aan. Of je nou schoolverlater bent of voormalig directeur, wij willen dat mensen eruit halen wat er in zit, hun schouders eronder zetten en aan de slag gaan. Wij faciliteren daartoe de mogelijkheden.

Armoede en Schulden: voorkomen is beter dan genezen

Het motto ‘iedereen doet mee” gaat meestal niet op wanneer je langere tijd in armoede leeft zonder uitzicht op verbetering al dan niet gecombineerd met het hebben van schulden. Wij hebben ons in de afgelopen jaren verdiept in de problematiek en gezien dat het probleem in Gouda groot is. Relatief weinig mensen worden daadwerkelijk geholpen wanneer zij bij de Gemeente aankloppen voor hulp bij het aanpakken van armoede en schulden.

De gemeente heeft in een brede dialoog met de stad het armoedebeleid opnieuw bekeken. Wij ondersteunen de richting van dit nieuwe beleid. Enkele maatregelen om de effecten van armoede te verzachten, zoals de invoering van de Rotterdampas, zijn in gang gezet. Het in eigen beheer nemen van de schuldhulpverlening zorgt ervoor dat de gemeente weer echt de regie moet gaan nemen. Dat is hard nodig na jaren van slechte tot matige dienstverlening door een externe partij. We zullen de overgang in 2018 dan ook heel kritisch volgen.

“Voorkomen is beter dan genezen” is echt van toepassing op de schuldhulpverlening. Wij  vinden dat in Gouda veel meer aandacht dan nu moet uitgaan naar voorkomen en het eerder signaleren van problemen. De toegang moet laagdrempelig zijn, bij voorkeur in de wijken zelf. Bij vroege meldingen zijn de problemen nog te overzien, wordt erger voorkomen en blijven de maatschappelijke kosten zo laag mogelijk. Dit betekent dat alle instanties (professioneel en vrijwillig), bedrijven en bewoners moeten gaan samenwerken om snelle melding en hulp mogelijk te maken.  Wij zullen ons inzetten voor duurzame ondersteuning  en/of subsidiëring van alle partijen en organisaties die hieraan een structurele en waardevolle bijdrage kunnen leveren. En laat ook de mensen die schulden hebben meepraten over de beste aanpak. Zij weten als geen ander wat ook echt werkt.

We willen ook meer aandacht voor herfinanciering of overname van schulden om te bekijken dit onder bepaalde voorwaarden een oplossing is.

In de aanpak verdienen jongeren extra aandacht, vooral de jongeren in gezinnen die al langer in armoede leven. Starten met schulden op jonge leeftijd is meestal het begin van een leven in armoede. Voor huishoudens die langere tijd van de Voedselbank in Gouda afhankelijk zijn willen we mogelijk maken dat voldoende gezond voedsel (volgens de richtlijnen van het Voedingscentrum) beschikbaar is. Dat is vooral belangrijk voor gezinnen met opgroeiende kinderen.