Financien

Geen geldverspilling

Schuldpositie: fors naar beneden

Begin 2002 had Gouda een schuld van 30 miljoen euro. Bij de start van het nieuwe college in 2014 had Gouda een schuld van ruim 320 miljoen euro, een enorme toename in slechts 12 jaar.  Door het strakke en degelijke financiële beleid van onze Gouda Positief wethouder duikt de schuldpositie eind 2017 onder de 290 miljoen euro. En dat in minder dan 4 jaar tijd.

Hebben wij dan ons doel bereikt? Dat zeker nog niet. In Nederland hebben gemeenten gemiddeld per inwoner een schuld van € 2.343,-.  In Gouda is dat € 4.871,- per inwoner (bron VNG).

Wij zullen ook in de komende vier jaar zuinig met Gouds geld moeten blijven omgaan en waar mogelijk onze schuld omlaag brengen.  Wanneer wij de schuldpositie niet verder naar beneden brengen heeft dit grote consequenties voor de gemeentelijke lasten van toekomstige generaties. Zeker als de rente gaat stijgen.

Vastgoed: indien mogelijk verkopen

Een mogelijkheid om extra inkomsten te vergaren is door niet-strategisch vastgoed in Gouda te verkopen. Er is een lijst met te verkopen vastgoed opgesteld en wij willen de lijst opnieuw onder de aandacht brengen. Nu de economische crisis achter ons ligt moet echt werk gemaakt worden om dit vastgoed tegen aantrekkelijke condities op de markt te brengen en te verkopen.  De opbrengsten kunnen dan weer ten goede komen aan het verlagen van de schuldpositie en de ondersteuning van  nieuwe initiatieven, zoals bijvoorbeeld het bouwen van starterswoningen.

Gemeentelijke Belastingen: verder omlaag

Wij zijn geen voorstander van een ongebreidelde gemeentelijke belastingheffing. Maar, als belastingen dan geheven worden, dan moeten ze wel gebruikt worden voor de bestemming waarvoor de burger deze lasten betaalt.

Iedere bewoner van Gouda weet dat wij te maken hebben met een zakkende bodem. Dat vergt veel onderhoud aan het rioolstelsel. In het verleden heeft men deze kosten voor zich uit geschoven; vorige colleges zijn zelfs 10 miljoen euro per jaar gaan lenen om in het onderhoud van de riolen te stoppen. Om te voorkomen dat wij de generaties na ons met extra hoge lasten opzadelen, hebben wij het probleem nu aangepakt. Niet meer lenen, maar de kosten nu nemen, ook al betekent dit dat de lasten tijdelijk hoger zullen zijn. Over enkele jaren zullen deze dan weer op een normaal niveau uitkomen. De rioolbelasting wordt dan ook echt aan het onderhoud besteed en niet aan rentebetalingen.

Een tijdelijke verhoging van de rioolheffing betekent niet dat wij geen werk maken van een duidelijke verlaging van andere gemeentelijke belastingen. Met ingang van 2018 verlagen wij de OZB met in totaal 2 miljoen euro. De hondenbelasting is gehalveerd sinds 2014 en ook de afvalstoffenheffing gaat naar beneden. Voor de periode 2018 /2022 willen wij ons nog meer inzetten om deze lasten te verlagen zodat Gouda zo snel mogelijk uit de Top 10 van steden met de hoogste lasten verdwijnt.

Verstandig investeren

Zakelijke benadering: initiatieven houden eigen broek op

Wij zijn tegen geldverspilling. Daarmee bedoelen wij dat nut- en noodzaak van uitgaven duidelijk vaststaat, inkopen goed worden uit onderhandeld en voldoende controle is om verrassingen te voorkomen.

Wij willen wel investeren als het rendement van de investering duidelijk is en het risico acceptabel. Een voorbeeld is de investering die gedaan is voor Goud-asfalt, een burgerinitiatief. Hier is goed onderhandeld en gecontracteerd met verkoper en initiatiefnemers. Mocht het initiatief Goud- asfalt niet uit de verf komen dan komen de investeringen ruimschoots terug naar Gouda en lijden de inwoners niet onder een mislukt plan. Veel mooier is het natuurlijk als het Goudasfalt wel succesvol is, dan kunnen we daar met zijn allen van profiteren en onder andere nog meer leuke evenementen zoals Culifeest Gouda beleven.

Subsidies: niet vanzelfsprekend

In 2016 heeft de gemeente Gouda € 14.684.560,- aan subsidie verstrekt en dat vinden wij behoorlijk veel. Dat is € 204,66 per inwoner. Woerden, een stad die qua omvang te vergelijken is met Gouda, besteedt gemiddeld € 93,74 per inwoner aan subsidie.

Wij hebben altijd al het idee gehad dat teveel instellingen het jaar in – jaar uit ontvangen van subsidies als “vanzelfsprekend” zien en daarbij niet gestimuleerd worden om zelf de benodigde financiën bij elkaar te krijgen. Zij blijven van subsidie afhankelijk. Een gevolg daarvan is dat nieuwe initiatieven of instellingen weinig kans maken op geld uit de subsidiepot, tenzij wij het bedrag aan subsidies gaan verhogen.

Voor de komende periode 2018/22 willen wij het overzicht van alle subsidies (de subsidiestaat) tegen het licht houden. Initiatieven en instellingen die veel doen aan het verbeteren van de sociale cohesie in Gouda, ongeacht afkomst, sociale status en politieke/religieuze kleur, kunnen op onze sympathie rekenen.

Wij bieden gesubsidieerde instellingen tevens aan om hen te leren op eigen benen te staan. Wanneer zij daarvoor openstaan zoeken wij in ons netwerk naar passende ondersteuning.