Programma

Wij zijn van Gouda  net zoals u

Gouda Positief wil een écht alternatief bieden voor alles wat uit politiek Den Haag op ons afkomt. Gouda Positief is de grootste lokale politieke partij in Gouda en wij hebben niets te maken met de landelijke partijen. We hebben een frisse, nieuwe en kritische aanpak, we zijn geworteld in Gouda en al onze mensen wonen in Gouda. Wij hebben geen landelijk bestuur dat voorschrijft wat goed is voor Gouda. Wíj luisteren met respect naar alle mensen in Gouda. Wíj reiken ondernemers de hand. En wíj willen aan iedereen in Gouda een gezonde toekomst bieden. En dat alles in een schone stad, waarin overlast écht wordt aangepakt en waarin een beter ondernemersklimaat heerst dat meer werk creëert.
Zo leggen wij de basis voor een gezonde toekomst van alle

Een gezonde gemeente voor  alle

Gouda Positief wil de gemeente gezond maken, zowel financieel als op het gebied van dienstverlening. De gemeente is een middel en niet het doel. Daarom staan wij ook voor een krachtige, kleine gemeente die resultaten laat zien. Met minder ambtenarij gaan wij meer doen. In deze tijd van crisis past soberheid in plaats van miljoenen verslindende projecten zoals het Huis van de Stad dat vooral de gemeente dient en niet zo zeer de stad. De gemeente moet er zijn voor burgers en ondernemers, en moet oplossingen mogelijk maken.
Minder  ambtenarij  die  effectiever  en  efficiënter  werkt,  betekent  lagere  lokale  belastingen.  Wij geloven in een gezonde toekomst van Gouda met een gemeente die vertrouwen heeft in haar inwoners.
Mensen hebben kansen en wij richten ons op het waarmaken van die kansen. Wij gaan uit van de kracht van mensen en van een gemeente die faciliteert en belemmeringen wegneemt.
Gouda Positief heeft tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen in 2018 de volgende speerpunten 

 

Speerpunt  1: Een gezonde en leefbare stad

 

Leven  in Gouda

Een gezonde stad is een stad die leeft, die bruist, die schoon is, die goed is onderhouden, waar je  fijn  kunt  wonen,  werken,  winkelen,  uitgaan,  sporten,  enzovoorts.  Die  veilig  is  en  goed bereikbaar is per auto, openbaar vervoer, fiets én over het water.
Gouda Positief houdt van Gouda. We hebben een stad met een mooie en rijke historie, cultuur en veel monumenten waar we trots op zijn. Maar om de stad echt gezond te maken zijn veel veranderingen nodig. Dan bereiken we pas echt bijzondere resultaten!

Jong  en oud wil in Gouda  blijven

Zowel ouderen als jongeren, de starters op de woningmarkt, trekken nu Gouda uit vanwege de lange wachtlijsten bij de woningbouwcorporaties.  Corporaties  moeten soms noodgedwongen  huurwoningen  verkopen en dat vinden wij geen goede zaak. Een wachttijd van 3,5 jaar is geen uitzondering, terwijl slechts een  klein  percentage  van  de  zoekers  slaagt.  Gouda  Positief  wil voor jong en oud  meer  kansen  geven  om betaalbare  huisvesting  te realiseren  in bestaande  gebouwen.  Deze  gebouwen  kunnen  tevens benut worden voor allerlei activiteiten. Te denken valt aan uitgaansgelegenheden, ouderen- of jongerencafé’s,  oefenruimten,  ruimten  voor  kleine  bedrijvigheid,  et cetera.  Met Gouda  Positief aan het roer gaat de gemeente samen met investeerders  en corporaties actief meedenken met dit soort initiatieven en ziet niet steeds beren op de weg zoals nu het geval is.
De eerste fase in de nieuwbouwwijk  Westergouwe  is in ontwikkeling  en kan niet meer worden gestopt, tenzij Gouda opnieuw een miljoenenverlies  accepteert. Daarom vindt Gouda Positief dat deze  eerste  fase door moet  gaan.  Vervolgens  moet  nauwkeurig  gekeken  worden  of en zo ja welke behoefte aan (goedkope) huisvesting in Westergouwe bestaat. Alleen dan mag er doorgebouwd worden.

Gouda  schoner

De  gemeente  heeft  de  groenvoorziening  ondergebracht  bij Cyclus.  Ondanks  de  hoge  kosten wordt het onderhoud  niet goed uitgevoerd.  Denk aan het onvoldoende  strooien bij gladheid, of het slecht onderhouden  van het groen in woonwijken en op bedrijfsterreinen.  Gouda Positief wil wijkteams en ondernemers bij het onderhoud betrekken. Daarmee krijgen we eigen verantwoordelijkheid   met  betere  resultaten  voor  lagere  kosten.  Wanneer  mensen  zelf  direct betrokken zijn bij het onderhoud dan spreken we elkaar daar ook op aan. Zo krijg je minder hondenpoep  op straat en minder rotzooi.  Wij willen zo met zijn allen zorgen  voor een schone stad!
Wij willen de aandelen van Cyclus afstoten. Dan ontstaat er een veel gezondere relatie met die organisatie die we dan echt kunnen aanspreken op hun prestaties. Dat betekent een schonere en beter onderhouden stad.

In Gouda  is altijd wat te doen

Met  Gouda  Positief  aan  het  roer  gaat  de  gemeente  zich  behulpzaam   opstellen  bij  leuke initiatieven van mensen: één aanspreekpunt met ondersteuning waarbij gekeken wordt naar de mogelijkheden   en  waarbij  we  uitgaan  van  wat  kan  en  mag!  Het  levendig  houden  van  de binnenstad bijvoorbeeld door concerten ruim baan te geven! En meer evenementen zoals Gouda Culinair  te organiseren  op de Markt. Zo gaan we om met onze visitekaartjes  en zo zetten we Gouda op de kaart!

Gouda  waterstad verder  ontwikkelen

Gouda is een stad van water. De stad heeft zich de afgelopen decennia echter afgekeerd van de IJssel.  Nu de Zuidwestelijke  Randweg  gereed  is, kan dit benut worden  om de verbinding  van Stad  met  IJssel  weer  te herstellen.  Verder  kan  de doorvaarbaarheid  van  de stad  veel  beter. Schone steigers en toiletvoorzieningen  en ruime mogelijkheden  voor het openen van bruggen. Ook daarbij willen we graag veel gebruik maken van burgers en ondernemers zelf. Dit leidt weer tot eigen  ondernemerschap  en lage  kosten  met  een  betrouwbare  dienstverlening.  Zó worden onze bezoekers warm welkom geheten en komt iedereen graag!

De Markt van Gouda  is een toeristische trekpleister

De Markt een omgeving  zijn de iconen van Gouda. Wij vinden dat onze Markt meer toekomst heeft wanneer er niet alleen een warenmarkt gehouden wordt. We moeten aan de horeca en toeristische activiteiten op de Markt ruim baan geven. Denk aan het aanbieden van Goudse kaas, stroopwafels, Gouds plateel, en alle andere toeristische attracties. Die willen we in het middelpunt van onze stad stellen. De Markt en omgeving staan daarbij echt centraal. Die brengt ons zo meer gezelligheid  en kwaliteit.  Daar komen  steeds  meer mensen  op af die in onze stad geld gaan uitgeven. Voor iedereen een bijdrage aan een gezonde toekomst in Gouda!

Verkeer  en parkeren

Automobiliteit is onlosmakelijk met onze huidige samenleving verbonden. Gouda kent echter een paar belangrijke  belemmeringen  om de automobiliteit  de vrije baan te laten. Enerzijds  is er de slappe grondslag, waardoor de wegen voortdurend verzakken, anderzijds is er de dichtbebouwde structuur, met name in en rondom de binnenstad. Gouda Positief is van mening dat autoverkeer, ondanks deze belemmeringen,  zoveel mogelijk moet kunnen doorstromen en parkeren. Voor de economie  van  onze  stad  is  autobereikbaarheid  en  goede  parkeervoorzieningen  van levensbelang.  Wat ons betreft mag er niet worden bezuinigd  op wegenonderhoud  en parkeerplaatsen.  Wel moet gekeken worden naar moderne oplossingen (bv via TU Delft) om de wegen met zo min mogelijk gebruik van gemeenschapsgeld  te onderhouden. Ten aanzien van de maximum snelheid geldt dat dit afhankelijk is van het type weg. Op woonerven mag 15 km per uur, maar wijkontsluitingswegen  50 km per uur.
Voor fietsparkeren geldt dat dit belangrijk is, maar niet te koste mag gaan van het al schaarse autoparkeren.  De prijs van het parkeren (vergunningen  en voor bezoekers) moet naar beneden om Gouda aantrekkelijker te maken.

 

Speerpunt  2:  Overlast en criminaliteit echt aanpakken

 

Veel vormen van overlast

 

Er zijn in Gouda helaas nog allerlei vervelende vormen van overlast. Denk aan hondenpoep  en rotzooi op straat. Denk aan lawaai en foutparkeerders. Denk aan de vervelende agressie tegen mensen. En het ergst is natuurlijk nog steeds de onveiligheid en criminaliteit. Gouda Positief wil dat  met een goed functionerende toezicht- en handhavingspraktijk álle overlast écht wordt aangepakt. Handhaven en aanspreken in plaats van gedogen en goedpraten. We willen tenslotte met elkaar op een veilige en schone stad kunnen vertrouwen.

Veiligheid staat voorop

Met   Gouda Positief aan het roer is er geen enkel excuus  voor mensen  die de veiligheid  van anderen in gevaar brengen. Die moeten hard worden aangepakt. We hebben daarvoor de politie en die moet hiervoor de juiste middelen krijgen. Gouda Positief gelooft niet in probeeroplossingen zoals straatcoaches, stadsmariniers, vechttraining voor probleemjongeren, of praatclubjes. Onveiligheid moet worden bestreden door de politie. Overlastgevers moeten zo vroeg mogelijk worden aangepakt. Dan kunnen we erger voorkomen en weet iedereen waar hij of zij aan toe is.

Overlast door  drank  en drugsgebruik is niet acceptabel

Mensen leven in vrijheid en mogen er zelf voor kiezen of ze drinken of drugs gebruiken. Echter, de overlast die ze hiermee veroorzaken wordt door Gouda Positief niet geaccepteerd.  Of het nu gaat om drinken op kinderspeelplaatsen,  overlast bij coffeeshops,  rotzooi op straat gooien: wij willen dat het niet meer gebeurt. De recente wetswijziging rondom Jeugd en alcohol heeft hierbij in overleg met de Goudse horeca-ondernemers onze specifieke aandacht. En als mensen het toch doen dat ze dan worden aangepakt, door de politie. Met behulp van cameratoezicht waar nodig. Gouda is tenslotte van ons allemaal.

Ouders  zijn mede verantwoordelijk

Veel overlast wordt veroorzaakt door jongeren en soms kinderen. Gouda Positief wil de ouders aanspreken op het gedrag van hun kinderen. Ouders die kun kinderen de straat opsturen blijven verantwoordelijk,  ook om de eventueel veroorzaakte  schade te voldoen. En daarbij een beroep doen op een andere cultuur is geen excuus. Het geldt voor alle bevolkingsgroepen.

Een schone stad is een leefbare stad

Ook  rotzooi,  graffiti  en  vernielingen  zijn  vormen  van  overlast  waar  Gouda  Positief  tegen  wil optreden. Het leidt tot verloedering  en het gaat van kwaad tot erger. Wij houden van Gouda en Gouda Positief wil alle verloedering stoppen.

Met elkaar gaat het lukken

Optreden tegen overlast is een belangrijke taak van de gemeente en van de politie. Maar Gouda Positief wil dat iedereen hierin ook eigen verantwoordelijkheid  neemt. Neem je eigen veiligheid, dat van je familie en vrienden, van je huis, auto, fiets, enzovoorts serieus. En spreek anderen er op aan wanneer ze overlast veroorzaken. Van Gouda Positief mag u verwachten dat we u hierbij tot steun zullen zijn.

 

Speerpunt  3:  Met minder ambtenarij meer doen

 

Een krachtige, kleine gemeente

Gouda Positief is van mening dat de gemeente daadkrachtig moet optreden. Wij vinden dat de gemeente te groot is geworden en dat er veel te veel wordt vergaderd. Vooral het aantal niet uitvoerende ambtenaren kan minder. Als er minder gebouwd wordt in Gouda dan zijn er minder vergunningen nodig. En dus ook minder ambtenaren. Beleidsnotities zijn er genoeg gemaakt. De gemeente  Gouda  moet zich echt op uitvoering  gaan richten.  Het gaat erom dat de gemeente minder praat en meer doet!

Inkrimpen is beter dan uitplaatsen

De  afgelopen  jaren  heeft  de  gemeente  veel  schijn  –  krimpacties  genomen.  Cyclus  is  ooit begonnen met ambtenaren maar we betalen ze nog steeds. Denk ook aan Sport.Gouda en Kunst.Gouda.   Ook  deze  organisaties  zijn  opgebouwd  uit  voormalige  ambtenaren  die  terug ingehuurd  worden voor veel geld. Wij willen niet alleen voor de vorm dat de gemeente  Gouda kleiner worden zonder kostenbesparing. Wij denken dat onze gemeente taken echt met minder mensen kan uitvoeren. 25% reductie zonder verlies aan resultaten is haalbaar. Met honderd ambtenaren minder is de besparing meer dan 5 miljoen euro per jaar!

Regionaal samenwerken biedt kansen

Wanneer je daadkrachtig optreedt is regionale samenwerking wel degelijk een manier om kosten te  besparen  en  kwaliteit  te  winnen.  Onze  deelname  aan  de  ontwikkeling  van  de  regionale rekenkamer  heeft dat aangetoond.  En ook hier geldt: niet onnodig vergaderen  over procedures maar gewoon regionaal aan de slag. Bovendien legt dat de basis voor een sterke regio. Ook dat is voor de toekomst van Gouda van groot belang.

Minder  ambtenarij betekent ook minder regeltjes

Ondernemers en burgers van Gouda moeten meer ondersteund worden; zij zorgen immers voor de grootste aanwas aan werkgelegenheid  en levendigheid  in de stad. Niemand  wordt gelukkig van onnodige regels, zoals de controle op het sluiten van de schuifwand in een kaaswinkel. Winkeliers die panden van binnen willen samenvoegen  om rendabel te werken moeten daartoe de mogelijkheid krijgen. Dat vergroot ook de veiligheid.
Zo  staan   wij  er  ook  voor  dat  wanneer   er  evenementen   georganiseerd   worden,   er  één aanspreekpunt komt waar alle vergunningen geregeld worden voor alle betrokken partijen. Dat voorkomt dat zaken dubbel gebeuren of juist helemaal niet. Zo geven we ruimte aan initiatief en creëren mensen nieuwe kansen in Gouda!

Gouda  draait om mensen

Gouda Positief wil dat Gouda een stad wordt van Gouwenaars. Niet de gemeente staat centraal, maar onze burgers. De gemeente is niet het doel, ze is slechts een middel. Natuurlijk vindt ook Gouda Positief dat de zwakste mensen een vangnet verdienen. Maar de gemeente moet geen afhankelijke mensen creëren. Wij gaan altijd uit van de kracht van mensen. Gouda heeft veel enthousiaste mensen, denk aan de vrijwilligers, de ondernemers en alle betrokken Gouwenaars. Voor Gouda Positief bent u het doel!

Ruimte voor  eigen initiatief vanuit buurt, wijk, straat

Minder gemeente  betekent ook dat er meer ruimte ontstaat voor initiatieven  bij u uit de straat, buurt of wijk zonder dat de gemeente  daar veel bemoeienis  mee heeft. Gouda  Positief  wil dit soort initiatieven stimuleren door ze te koppelen aan “best practices” uit andere gemeenten, het bedrijfsleven  en  bijzondere  manieren  van  sponsoring.  Dit  geldt  bijvoorbeeld  voor groenonderhoud, wijk en verenigingswerk, buurthuizen, kleding- en voedselbanken et cetera.
Financieel kan de gemeente hiermee niet helpen, want daarvoor hebben de landelijke partijen die nu  in  Gouda  aan  de  macht  zijn  een  te  grote  schuld  opgebouwd.  En  meer  schuld  aangaan betekent nog hogere lasten voor u. Daarmee willen wij u niet opzadelen, maar wij begrijpen heel goed dat er toch behoefte is vanuit de straat, buurt of wijk aan bepaalde voorzieningen. Daarmee gaan wij u helpen en daarbij komt onze creativiteit en ons netwerk in Gouda goed van pas.
Waar het Rijk zich terugtrekt, dient Gouda  dat ook te doen
De landelijke  partijen in Gouda zijn verantwoordelijk  voor de grote schuld die Gouda nu heeft. Sinds  vele  jaren  hebben  zij  er  geen  moeite  mee  om  onze  schuld  te  vergroten.  In  deze coalitieperiode is de totale schuld van circa 200 miljoen gestegen naar circa 300 miljoen, en men blijft doorlenen. Terwijl de inkomsten circa 180 miljoen bedragen.
Dit betekent  dat  er geen  speelruimte  meer  is voor  projecten  waaruit  het  Rijk  zich  terugtrekt. Gouda  kan  dit  onmogelijk  nog  financieren.  Dit  betekent  ook  dat  zaken  waar  het  Rijk  zich terugtrekt of naar verwachting zal terugtrekken, zoals ontwikkelingshulp aan Elmina, of de sociale werkplaats, Gouda dat ook zal dienen te doen.

Op eigen benen leren staan

In  2011  hebben  wij  een  motie  “Op  eigen  benen  leren  staan”  ingediend,  speciaal  gericht  op instellingen die afhankelijk zijn van subsidie, zoals (sommige) sportverenigingen, Schouwburg, dierenambulance  et  cetera.  Kern  van  de  motie  was  om  deze  instellingen  te  leren (neven)activiteiten te ondernemen, waarmee geld gecreëerd kan worden voor hun belangrijkste doelstelling, waarmee subsidie kan worden afgebouwd. Voorbeeld is Schiphol, dat alleen geld verdient met parkeren en winkels. In het klein gebeurt dit ook bijvoorbeeld bij een sportvereniging met een goedlopende kantine.  Of bij de Schouwburg die een bioscoop ernaast exploiteert. Onze motie is in 2011 afgewezen door de meerderheid  van de raad. Liever houdt onze gemeente de afhankelijkheidsrelatie  (en dus de machtsrelatie)  in stand. Als wij het voor het zeggen  krijgen, gaan we met veel minder belastinggeld en ambtenarij veel meer doen.

 

Speerpunt  4: Gouda gaat bóven Den Haag

 

Het gaat ons écht om Gouda

Gouda Positief is geboren  en getogen  in Gouda. Wij zijn niet bezig met landelijke  politiek. Wij kiezen  voor  thema’s  die  mensen  in  Gouda  belangrijk  vinden.  En  die  hier  kunnen  worden aangepakt. En omdat wij enkel uit Gouwenaars bestaan, weten wij als geen andere waarvoor we bezig zijn. Het gaat om Gouda en daar zetten wij ons voor in.

 

Uitgekeken op landelijke partijen

Veel mensen hebben hun buik vol van de (landelijke) politiek. Verkiezingsbeloften worden niet nagekomen,   er  ontstaan  zouteloze  compromissen,   het  ene  akkoord  na  het  andere  wordt afgesloten om vervolgens weer te sneuvelen,  belastingen gaan omhoog en er zijn geen échte oplossingen.
Gouda   Positief   biedt   u  een   reëel   alternatief.   Binnen   onze   stad   zijn   er   nog   heel   veel mogelijkheden. Geen proefballonnen,  maar gedegen bestuur door een Goudse partij. Daar moet u zich in kunnen herkennen!

Geen carrièredoelen

Gouda Positief is écht betrokken  bij Gouda juist omdat wij geen landelijke  organisatie  hebben. Veel raadsleden van de gevestigde, landelijke partijen hebben persoonlijke doelen: een plek op de landelijke lijst of die van de provincie, of de ambitie om wethouder te worden.
Wij kiezen voor Gouda Positief vanuit oprechte  betrokkenheid  en de wil ons voor Gouda in te zetten, zonder dubbele agenda!

Eigen manier van besturen

Gouda  Positief  staat  voor  professioneel  bestuur.  Met  ter  zake  kundige  mensen.  Wij  kiezen daarom  primair  niet  voor  raadsleden  als  wethouder,  maar  professionals  via  een sollicitatieprocedure.  Zij werken vanuit hun deskundigheid parttime, zonder wachtgeldregeling. En wij zijn voor het instellen van een stadssenaat. Deze zal vanuit bewezen ervaring en expertise de wethouders coachen op lokale omstandigheden. In deze moeilijke tijd vindt Gouda Positief dat we de in Gouda aanwezige expertise moeten benutten.

Geen (politieke) spelletjes meer

Wij  gaan  er,  samen  met  de  burgemeester,  op  toezien  dat  de  ambtelijke  top  in  Gouda  zich onpartijdig en dienstverlenend opstelt. Verder willen wij niet langer dat raadsleden (nota bene vertegenwoordigers  van het hoogste controlerende orgaan in Gouda) in de raad spelletjes op hun iPads spelen, zitten te kletsen, zoals nu vaak gebeurt en toch hun vergoeding ontvangen. Fractievergoedingen  schaffen wij dan ook af.  De verhouding tussen wethouders en raadsleden (zoals gezegd het hoogste controlerende  orgaan in Gouda) wordt zakelijker, zodat het wettelijke duale stelsel in Gouda gaat gelden. Raad en college dienen veel meer dan nu hun verantwoordelijkheid  te nemen en daarop afgerekend te worden. Er gaat NB meer dan E 200 mln gemeenschapsgeld  per jaar “door hun handen”.

Gouda  bovenaan

Vertegenwoordigers  van de landelijke partijen in Gouda nemen regelmatig beslissingen die in het nadeel van Gouda zijn. Denk aan de hoge kosten van de LightRail die er nooit gekomen is. Denk aan de acceptatie van het besluit dat de afrit van de snelweg naar Gouda verlegd gaat worden. Wij worden  hierdoor  slechter  bereikbaar  en onze bedrijven  hebben  daar nadeel van. Om echt voor Gouda te vechten moet dat vanuit een Goudse partij zijn.  En Gouda Positief zal die rol met alle inzet op zich nemen.

Speerpunt  5: Geen geldverspilling; wel investeren in Gouda

 

Gouda  heeft een Huis van de Stad

Gouda Positief is het oneens met het besluit voor het Huis van de Stad. Een kosten verslindend project dat de schuld van Gouda met vele tientallen miljoenen heeft verhoogd. Het oude stadhuis zou voor een groot bedrag verhuurd gaan worden om dat mogelijk te maken. Maar het brengt aanzienlijk minder op dan verwacht. Het gebouw aan Klein Amerika zou worden verkocht. Maar Gouda gaat het voor miljoenen verbouwen om de bibliotheek nieuwe huisvesting te geven. En de kinderrijke gebieden Goverwelle en Bloemendaal moeten aanzienlijk inleveren op bibliotheek voorzieningen. Het Huis van de Stad is een financieel debacle, en de inrichting is belachelijk  duur geweest.  Gouda  Positief  zal dit soort plannen  niet ontwikkelen  noch steunen. Verder investeren in gemeentelijke  gebouwen en/of personeel zullen wij eveneens niet steunen, eerst dient er afgelost en gespaard te worden, dan pas weer kan er worden geïnvesteerd. Bijvoorbeeld in zonnepanelen.

De verbouwing van Garenspinnerij tot Cultuurpaleis mag geen 7 miljoen

In een groot deel van Nederland staat de cultuur ter discussie. Gouda Positief vindt dat je sport, kunst en cultuur met elkaar moet ontwikkelen. De gemeente moet hierin een terughoudende opstelling hebben. Natuurlijk is een overgangstraject  van groot belang,   binnen het redelijke. Nu de crisis  zo hevig  is dat werkgelegenheid  het belangrijkste  speerpunt  is, moeten  we ook  die eerste levensbehoefte centraal stellen. En niet langer miljoenen uitgeven aan kunst en cultuur.

Parkeergarages zijn noodzakelijk maar geen zaak van de gemeente

Ook is  gekozen voor een parkeergarage die door de gemeente in eigen beheer is neergezet. Het moest  een  luxe  garage  worden  waardoor  de  kosten  veel  hoger  uitvallen  dan  noodzakelijk. Daardoor  is  deze  zo  onrendabel  dat  geen  enkel  bedrijf  de  garage  over  wil  nemen  en  de gemeente Gouda met een verlies geconfronteerd zal worden.
Gouda Positief vindt dat de gemeente niet op de stoel van de ondernemer moet gaan zitten. Bedrijfsactiviteiten  moeten worden gedaan door bedrijven; Dan wordt het efficiënt uitgevoerd. En houden we de financiën van Gouda onder controle!

Nieuwbouw wijk Westergouwe moet onder  controle komen

Wij willen graag investeren in betaalbare woningen. Er is krapte op de Goudse woningmarkt  en daar moeten passende woningen voor komen: voor gezinnen, voor ouderen én voor jongeren. Dit laatste zou kunnen door de vele leegstaande  kantoren om te laten bouwen tot appartementen. De gemeente  Nieuwegein  heeft hier een aantal goede voorbeelden  van, die zo overgenomen kunnen worden in Gouda. Wat wij niet willen is op dezelfde voet doorgaan als nu; de gemeente heeft tientallen miljoenen verloren op Westergouwe  en andere gronden. Uw belastinggeld.  Vele dure adviesbureaus  hebben  aan al aan het ontwikkelen  van steeds weer nieuwe plannen  een goede boterham verdiend.
De eerste  fase in de nieuwbouwwijk  Westergouwe  is echter  in ontwikkeling  en kan niet meer worden  gestopt,  tenzij  Gouda  opnieuw  een  miljoenenverlies  accepteert.  Daarom  vindt  Gouda Positief dat deze eerste fase door moet gaan. Vervolgens moet nauwkeurig gekeken worden of en zo ja welke behoefte aan (goedkope) huisvesting in Westergouwe bestaat. Alleen dan mag er doorgebouwd worden.

 

Speerpunt  6: Minder lokale belastingen

 

De OZB moet omlaag

De landelijke  partijen in Gouda zijn verantwoordelijk  voor de grote schuld die Gouda nu heeft. Sinds  vele  jaren  hebben  zij  er  geen  moeite  mee  om  onze  schuld  te  vergroten.  In  deze coalitieperiode is de totale schuld van circa 200 miljoen gestegen naar circa 300 miljoen, en men blijft doorlenen. Terwijl de inkomsten circa 180 miljoen bedragen.
In Europa heeft Griekenland de grootste staatsschuld: 175% van het BBP. Ook in Gouda is er net zo’n ernstige  situatie.  Omdat  de rente nu nog laag is kunnen  we rente op de Goudse  schuld betalen van de belastingen (meer dan 10 miljoen). Maar wanneer de rente stijgt ontstaan er pas echt problemen, met als dreiging een mogelijke verhoging van de OZB.  Gouda Positief vindt dat echt verkeerd!
De gemeente moet de kosten gaan verminderen en deze niet afwentelen op haar inwoners. De tering naar de nering zetten.

Hondenbelasting afschaffen

In Gouda bedraagt opbrengst van de hondenbelasting  in totaal het salaris van de behandelende ambtenaren/inhuur.  Nadat deze zijn betaald kan er eigenlijk niets meer worden gerealiseerd. Het geld verdwijnt in de algemene middelen. Om die reden hebben diverse gemeenten de hondenbelasting afgeschaft en ook Gouda Positief is daar voor. Lastenverlichting voor de Gouwenaars is voor Gouda Positief van groot belang.

Rioolrechten zijn opgeteld bij de OZB

In Gouda is sprake van een zachte bodem. Om die reden moet er intensief onderhoud worden gepleegd  aan  ons  rioleringsstelsel.  Het  huidige  college  wilde  de  rioolrechten,  die  u  betaalt, slechts ten dele gebruiken voor die taak en de rest in de schuldenpot steken. Omdat dit volgens de wet niet mag, werd de OZB verhoogd met datzelfde bedrag. De uitleg hiervoor was dat dit evenveel was als de “besparing” op de rioolrechten en er dus zogenaamd geen verhoging was. Inwoners gaan meer betalen zonder dat de gemeente tot haar taak kwam. Voor Gouda Positief zijn dat soort praktijken onverteerbaar. Wanneer de riolering echt wordt aangepakt dan mogen de rioolrechten  wat  Gouda  Positief  betreft  dus  niet  omhoog.  De  dekking  daarvoor  moet  maar gevonden worden bij de ambtenaren.

Bezuinigingen in plaats van belastingverhoging

Gouda Positief wil de gemeente financieel op orde brengen. Wanneer de organisatie efficiënter werkt dan kunnen de kosten echt naar beneden. Bijvoorbeeld: klantonvriendelijkheid van ambtenaren of mensen onterecht laten wachten bij de balie wordt met Gouda Positief aan het roer verboden. Daardoor kunnen we ook op de gemeente bezuinigen. En dan kunnen de lokale belastingen omlaag. Voor de komende jaren wil Gouda Positief in de lokale belastingen met 10% verlagen.  Dekking  hiervoor  wordt  gevonden  in  minder  personeelskosten   en  minder  extern ingehuurde krachten.

 

Speerpunt  7: Ondernemers  zijn partners

 

Eigen initiatief is de basis

Gouda Positief gaat uit van een kleine overheid. Dat betekent dat initiatieven van ondernemers komen.  Zij creëren  kansen,  creëren  welvaart  en  creëren  banen.  Het  is dus  van  het  grootste belang  dat  onze  ondernemers  niet  worden  gehinderd  bij  hun  initiatieven.  Gouda  heeft  van oudsher een slechte relatie met ondernemers. Gouda Positief is echter stevig verankerd in het ondernemersnetwerk. Veel van onze ondernemers zien de Goudse gemeente als obstakel. Omgekeerd ziet de gemeente ondernemers als zakkenvullers. Gouda Positief wil dit veranderen: voor ons zijn de ondernemers  onze partners. Samen moeten we de kansen in de toekomst van Gouda realiseren.

Ondernemers creëren  kansen  en werkgelegenheid

Gouda Positief heeft al lang de initiatieven van onze ondernemers  omarmd. Wij zijn actief in de diverse organisaties  waarin de Goudse ondernemers  zich verenigen.  Zowel de grote bedrijven als  de  kleine.  En  wij  horen  van  veel  ideeën  en  initiatieven.  Hierbij  is  vooral  creativiteit  en meedenken van de gemeente benodigd, geen geld, ook niet voor stages voor werkloze jongeren. Wij horen ook veel ergernis over de gemeente waardoor deze initiatieven stranden. Altijd gaat dat ten koste van kansen  en altijd ten koste van werkgelegenheid.  Gouda  Positief  wil die kansen samen met de ondernemers oppakken. Vanuit onderling vertrouwen echt samen werken aan successen!

Gouda  Onderneemt: duidelijke verwachtingen

De gezamenlijke ondernemers zijn sinds kort verenigd in een ondernemersplatform. Gouda Onderneemt  heeft een pamflet geschreven  over de wensen  die ondernemers  uiten richting de politiek.  Gouda  Positief  staat  zeer  open  voor  al  deze  verzoeken.  Wij  willen  zoveel  mogelijk invulling aan deze wensen geven. Natuurlijk speelt de haalbaarheid een rol. Maar Gouda Positief staat voor “ja, tenzij” en niet voor “nee, mits”: wij zijn niet voor niets positief.
Ook ondernemende mensen zijn belangrijk
Niet  alleen  ondernemers  met  bedrijven  zijn  voor  ons  belangrijk.  Ook  voor  ondernemende, initiatiefrijke  mensen,  bijvoorbeeld  actief  in  (buurt/wijk)  verenigingen,  in  onze  cultuur  of  als vrijwilliger in de zorg, hebben wij veel waardering. Iedereen die zich inzet vanuit een positief doel in Gouda kan op onze steun rekenen. Wij denken daarom dat iedereen met een positieve levenshouding zich bij Gouda Positief thuis zal voelen.

Gouda  moet aantrekkelijk worden voor  ondernemers

Faciliteren van ondernemerschap  vinden wij belangrijker dan allerlei regels, verboden en boetes. Zo zijn wij een tegenstander  van het heffen van belasting op leegstaande  panden. Beter is het om de economie  van de stad te stimuleren  door bedrijven aan te trekken. Dit kan bijvoorbeeld door de lokale lasten voor ondernemers te verlagen. Of de openingstijden helemaal vrij te geven in plaats van alleen voor het grootwinkelbedrijf zoals recent is gebeurd.

Speerpunt  8: Meer werk en betrokkenheid

 

Werkgelegenheid creëren is echt noodzakelijk

In 2013 heeft Gouda Positief om een spoeddebat over de werkgelegenheid gevraagd. Vrijwel alle partijen hebben dat afgewezen. Want men vond werkgelegenheid echt geen issue voor de gemeentelijke politiek; Gouda Positief is daarover onthutst!
Wij hebben zelfs een motie ingediend om met de gemeenteraad een project te starten dat 100 mensen een baan zou bezorgen. Vrijwel de gehele raad wees dat af omdat men het geen taak voor de politiek vond. Alleen Gouda Positief wil zich echt sterk maken voor werkgelegenheid. Hiermee   voorkomen   we  de  armoedeval   waarin  sommige   gezinnen   in  Gouda  terecht  zijn gekomen, waardoor zij gebruik moeten maken van voedsel- en kledingbank en een uitkering. Wij gaan deze mensen helpen middels werk zo snel mogelijk weer uit die situatie te komen. Voor diegenen waar dit niet (snel) lukt houden we uiteraard het financiële en sociale vangnet overeind.

Een uitkering schept verplichtingen

Gouda Positief vindt dat iedereen die een uitkering ontvangt een verplichting  heeft ten opzichte van de samenleving. Tenslotte zijn het andere mensen die het geld verdienen wat zij ontvangen. Daarom  wil  Gouda  Positief  aan  iedereen  die  een  uitkering  ontvangt  vragen  om  zich  ook daadwerkelijk  in te zetten. Slechts een klein deel van de mensen is daar niet toe in staat. Denk aan  schoonmaken   van  de  stad,  het  doen  van  boodschappen   of  allerlei  andere  hand  en spandiensten.  De stad  heeft  daar  voordeel  van,  bij een  schone  stad  komen  meer  bezoekers waardoor de economische situatie verbetert. Dan ontstaat er meer bedrijvigheid en meer werkgelegenheid.  De mensen  met een uitkering  worden  zo ook meer bij Gouda  betrokken  en hebben een zinvolle invulling van hun tijd. Gouda Positief vindt dat een goede zaak.

Bedrijven welkom heten en voor  Gouda  behouden

De afgelopen jaren zijn diverse bedrijven in Gouda weggaan. Met als dieptepunt het bedrijf Ortec waardoor er in Gouda honderden arbeidsplaatsen verloren zijn gegaan. Gouda Positief wil die passieve opstelling van de gemeente  doorbreken.  Wij willen actief bedrijven naar Gouda halen die passen binnen ons stadsbeeld. De nog resterende bedrijven moeten gekoesterd worden als een kostbaar bezit. Geen ellenlange procedures of   belemmeringen, zoals bijvoorbeeld parkeerverplichtingen.  Laat bedrijven écht welkom zijn!

Lokale bedrijven krijgen voorrang

De gemeente heeft een groot deel van het werk ondergebracht  bij bedrijven die niet uit Gouda komen. Het werk wordt dan veelal niet door Gouwenaars gedaan. Als wij van onze lokale ondernemers vragen om mensen aan het werk te helpen dan moet de gemeente deze bedrijven helpen  met beschikbare  werken.  Lokale  bedrijven  moeten  actief gevraagd  worden  om mee te doen met aanbestedingen van de gemeente.  Gouda Positief is daar een warm voorstander van.